top of page

במהלך השנים, עולם הפרגמאטיקה נחקר על ידי חוקרים רבים וכיום ידוע שהפרגמאטיקה הינה מערכת קוגנטיבית מיוחדת של שימוש בשפה, עם מרכיבים שונים, שאפשר להשתמש בה לצורך תקשורת.

שיטת הטיפול "הכוח הפרגמאטי" נשנעת על עבודה זו ועל עקרונתיה.

במהלך השנים, עם הניסיון והידע ששפה נלמדת מתוך יחידות השיח תוך שימוש בהקשר, ניכר היה שיש לפרגמאטיקה כוח טיפולי בהקשרים של פתוח תקשורת שפה ודבור.

האסטרגטיות בהם נשתמש, יחזקו אצל הילדים את ההבנה שהאמצעים התקשורתיים השונים, בינהם הדבור, הינם בעלי כוח תקשרותי ובאמצעותם אפשר להפעיל ולהבין את הסביבה.

השימוש באסטרגטגיות הינו מדורג, ומותאם לכל ילד ולמטרות התקשורתיות ו/ או השפתיות שלו, ומעודד אותו לפתח את הדבור.

גם בשלבים מתקדמים של פיתוח שפה והבנה חברתית קיימות אסטרטגיות הלקוחות מתוך עולם הפרגמאטיקה והשימוש בהן נעשה באופן מדורג ומותאם. דבר המעודד את הילדים לפתח את הידע הפרגמאטי והחברתי שלהם.

"הכח הפרגמאטי"

bottom of page